Новини
Надзвичайні події

Чи справді винні поліцейські: нові деталі смерті селянина у Шепетівському районі

У кінці лютого в ефірі телеканалу ICTV показали сюжет про надзвичайну подію у селі Велика Рішнівка Шепетівського району на Хмельниччині. Журналісти каналу стверджували, що 55-річний мешканець села помер внаслідок побиття його правоохоронцями.

Ви­па­док вик­ли­кав зро­зу­мі­лий сус­піль­ний ре­зо­нанс, ад­же лю­дей обу­ри­ло сва­віл­ля онов­ле­ної по­лі­цей­ської служ­би. Од­не доб­ре, що ни­ні та­кі по­дії не за­мов­чу­ють­ся, а оп­ри­люд­ню­ють­ся.

Журналісти місцевого видання “День за днем” ви­рі­ши­ли з пер­ших вуст діз­на­ти­ся, що тра­пи­ло­ся то­го січ­не­во­го дня у ма­лень­ко­му се­лі на Ше­пе­тів­щи­ні.

У день від­ряджен­ня тем­пе­ра­ту­ра зни­за­ла­ся до –18 гра­ду­сів, то­му на ву­ли­цях се­ла лю­дей не вид­но. С­пілку­ва­ли­ся з сель­ча­на­ми про ті тра­гіч­ні по­дії біля місцевого магазину.

— В се­лі на по­хо­ро­ні го­во­ри­ли , що по­лі­цей­ські вби­ли Во­лодь­ку, але за­раз вже ніх­то не ска­же прав­ду, — го­мо­нять се­ля­ни.

Вони також повідомили, що піс­ля по­хо­ро­ну бать­ка донь­ка заб­ра­ла ма­тір до се­бе у Ше­пе­тів­ку.

Ха­та ро­ди­ни Ми­халь­чу­ків зна­хо­дить­ся вни­зу, до най­ближ­чих су­сі­дів до 50 мет­рів. Бі­ля хати на снігу слідів немає.

Двоє чоловіків, бать­ком і си­ном, які меш­ка­ють по су­сідс­тву, розповідають:

— В той день на­віть сні­гу не бу­ло. По­лі­цей­ські ма­ши­ну за­ли­ши­ли бі­ля нас. Ми ба­чи­ли, як во­ни під­ні­ма­ли­ся з Во­ло­ди­ми­ром. Він був п’яний, йшов без шап­ки і кур­тки, за­че­пив­ся і впав. Його по­лі­цей­ські під­ня­ли, об­тру­си­ли і по­са­ди­ли в ма­ши­ну. По­їха­ли до бать­ківсь­кої ха­ти су­сід­ки, що зна­хо­дить­ся на по­чат­ку ву­ли­ці. Про це ми роз­по­ві­да­ли слід­чим із Хмель­ницько­го на тре­тій день піс­ля по­хо­ро­ну, а біль­ше нас ніх­то не роз­пи­ту­вав.

Учас­ни­ки тих січ­не­вих по­дій їхні близь­кі ро­ди­чі. Дру­жи­на по­кій­но­го Ні­на та жін­ка, яка вик­ли­ка­ла по­лі­цію, На­дія — рід­ні сес­три. У груд­ні в них по­мер брат-оди­нак, то­му пе­ре­дав па­ні На­дії за те, що за ним дог­ля­да­ла, у спа­док бать­ківсь­ку ха­ту. Ро­ди­на Ми­халь­чу­ків збе­рі­га­ла там свою го­ро­ди­ну, про що всі су­сі­ди зна­ли.

Ні­на Ми­халь­чук те­ле­ві­зій­ни­кам роз­по­ві­да­ла, що по­лі­цей­ські прий­шли в їх­ній бу­ди­нок та ви­ма­га­ли по­ка­за­ти бен­зо­пи­лу, яку, ні­би­то, вкрав по­кій­ний брат і пе­ре­хо­ву­вав на їхньому под­вір’ї. Її чо­ло­вік по­яс­нив, що в са­раї дій­сно є інс­тру­мент, але його ще ра­ні­ше за­ли­шив по­кій­ний ро­дич.

Од­но­сель­ча­ни теж під­твер­ди­ли, що брат Ні­ни де­який час меш­кав у неї.

— Во­ло­ди­мир по­мер на со­ро­ко­вий день піс­ля смер­ті ро­ди­ча, — за­ува­жу­ють лю­ди, вба­ча­ючи в цьому який­сь ма­гіч­ний збіг.

Втім, ніх­то з лю­дей не зміг по­яс­ни­ти, чо­му дру­жи­на не вик­ли­ка­ла «швид­ку до­по­мо­гу» вно­чі чи про­тя­гом нас­тупно­го дня піс­ля по­бит­тя по­лі­цей­ськи­ми. Ад­же чо­ло­вік по­мер вве­че­рі близь­ко 19:00.

— Я теж пи­та­ла Ні­ну, чо­му не пок­ли­ка­ла ме­не вдень, чи «швид­ку» пот­рібно вик­ли­ка­ти бу­ло, як­що чо­ло­вік так зле по­чу­вав­ся, — до­да­ла фель­дшер­ка Жан­на Ми­халь­чук. — Дру­жи­на ні­чо­го на це не від­по­ві­ла. Я прий­шла, ко­ли вже Во­ло­ди­мир Ми­халь­чук по­мер.

Про те, що чо­ло­вік по­мер не вран­ці, як йдеть­ся у ві­де­осю­же­ті, а вве­че­рі, роз­по­вів та­кож чо­ло­вік у ма­га­зи­ні, він при­хо­див до Во­ло­ди­ми­ра Ми­халь­чу­ка у той день:

— Він ме­ні ще ска­зав: «Чу­єш, як кле­ко­че у гру­дях?» — при­га­дав сель­ча­нин, — Всі ду­ма­ли, що прой­де.

В.о. ста­рос­ти се­ла Во­ло­ди­мир Кос­мин під­твер­див, що вик­ли­кав по­лі­цей­ських на про­хан­ня па­ні На­дії:

— Зви­чай­но, кож­на смерть у се­лі — ве­ли­ка втра­та. Я прос­то не ві­рю, що по­лі­ція мог­ла це зро­би­ти. Ця ро­ди­на вжи­ва­ла спир­тне ос­танні три ро­ки, то­му їм час­то бу­ва­ло «по­га­но», ко­ли не зна­хо­ди­ли сто гра­мів. Най­бо­лю­чі­ша сьогод­ні проб­ле­ма — роз­квіт на те­ри­то­рії се­ла не­за­кон­ної тор­гівлі спир­тни­ми на­по­ями. На мою дум­ку, шість чо­ло­ві­ків, в то­му чис­лі Во­ло­ди­мир Ми­халь­чук, піш­ли з жит­тя че­рез злов­жи­ван­ня ал­ко­го­лем. За­раз ме­не зви­ну­ва­чу­ють, на­ві­що я вик­ли­кав по­лі­цію. А що я мав ро­би­ти, ко­ли жін­ка до ме­не звер­ну­ла­ся? Ми — ад­мінцентр у се­лі, то­му ви­ко­ну­ємо свою ро­бо­ту.

Се­ля­ни теж ди­ву­ють­ся, чо­му до ро­ди­ни при­їха­ла опе­ра­тив­но-слід­ча гру­па, а не діль­нич­ний ін­спек­тор, ад­же спра­ва сі­мей­на.

— Згід­но з вис­новка­ми суд­ме­дек­спер­ти­зи, ті­лес­ні уш­коджен­ня по­тер­пі­лий от­ри­мав за шість го­дин до смер­ті, — роз­по­вів на­чаль­ник Ше­пе­тівсь­ко­го ВП Ва­силь Шкін­дюк, — тоб­то на нас­тупний день піс­ля роз­мо­ви з по­лі­цей­ськи­ми. Ад­же чо­ло­вік по­мер піс­ля 18 го­ди­ни, то­му трав­му­вав­ся у день смер­ті між 10 та 12 го­ди­на­ми. До то­го ж, про­ве­де­но служ­бо­ве роз­слі­ду­ван­ня ін­спек­ції по осо­бо­во­му скла­ду та внут­рішньої без­пе­ки об­ласно­го Уп­равлін­ня по­лі­ції. У вис­новках вка­за­но, що пра­ців­ни­ки по­лі­ції ді­яли від­по­від­но до сво­їх служ­бо­вих обов’яз­ків, то­му ні­яких дис­циплі­нар­них за­хо­дів до них не зас­то­со­ву­ва­ти­муть.

Ро­ди­на по­кій­но­го у ві­де­осю­же­ті по­ві­до­ми­ла, що на­по­ля­га­ти­ме на ек­сгу­ма­ції ті­ла, щоб до­вес­ти про­ви­ну тих, хто при­чет­ний до смер­ті Во­ло­ди­ми­ра Ми­халь­чу­ка.

На­ра­зі три­ває про­ку­рорсь­ка пе­ре­вір­ка. До яких вис­новків дій­де во­на по­ки не­ві­до­мо, але се­ля­ни не ві­рять, що вдасть­ся з’ясу­ва­ти, що тра­пи­ло­ся то­го дня в ро­ди­ні Ми­халь­чу­ків. Про по­даль­ший пе­ре­біг по­дій обов’яз­ко­во бу­де­мо по­ві­дом­ля­ти на­ших чи­та­чів.

Автор: Алла Самойленко