Споживачі Шепетівщини мають можливість захистити свої права

На Ше­пе­тів­щи­ні з 1 чер­вня ство­рю­єть­ся кон­суль­та­цій­ний пункт за­хис­ту прав спо­жи­ва­чів, який бу­де ді­яти на ба­зі Держ­прод­спо­жив­служ­би та кон­тро­лю­ва­ти­ме якість про­дук­ції.

У ви­пад­ку, ко­ли пра­ва спо­жи­ва­ча по­ру­ше­но, вар­то звер­ну­ти­ся до струк­турно­го під­розді­лу Го­лов­но­го уп­равлін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би, який зна­хо­дить­ся за ад­ре­сою: міс­то Ше­пе­тів­ка, ву­ли­ця Ге­ро­їв Не­бес­ної Сот­ні, 94. Та­кож скар­гу мож­на від­пра­ви­ти й на елек­трон­ну ад­ре­су: vetshep12@gmail.com.

— Ко­ли проб­ле­му ми не мо­же­мо ви­рі­ши­ти на міс­ці, то вик­ли­ка­ємо служ­бу з Хмель­ницько­го. За два мі­ся­ці по­точ­но­го ро­ку в нас за­ре­єс­тро­ва­но 15 скарг, — про­ко­мен­ту­вав Ві­та­лій Са­віць­кий, на­чаль­­ник уп­рав­лін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би у Ше­пе­тівсь­­ко­му районі.

Як­що звер­нення сто­су­ють­ся, при­мі­ром, ко­му­наль­них пи­тань, то­ді в місь­кій ра­ді ство­рю­єть­ся ко­мі­сія, в склад якої вхо­дять пра­ців­ни­ки Дер­жподспо­жив­служ­би.

— Не­що­дав­но за скар­гою гро­ма­дян пе­ре­ві­ря­ли один із зак­ла­дів гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня, — роз­по­вів Ві­та­лій Ми­ко­лайович.

Те­пер спо­жи­ва­чам лег­ше бу­де від­сто­яти свої пра­ва на якіс­ну про­дук­цію.

 

Джерело

Схоже

У Хмельницькому відбулася публічна дискусія щодо перспектив Хмельницької АЕС. Говорили про продовження строку функціонування першого енергоблоку, проектний строк експлуатації якого завершився саме в день проведення заходу – 13 грудня. Не менш важливим є питання розвитку потужностей, а саме – добудова енергоблоків 3 і 4.  У дискусії взяли участь гості з Нетішина заступник генерального директора з […]

За ініціативи Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів та за підтримки обласної державної адміністрації 22 грудня 2018 року та 05 січня 2019 року на вулиці Прибузька (від вулиці Свободи до вулиці Старокостянтинівське шосе) проходитимуть обласні ярмарки сільськогосподарської продукції, приурочені до різдвяних свят, повідомляє прес-служба Хмельницької ОДА. Хмельничани зможуть придбати продукцію сільськогосподарських товаровиробників та громадського харчування […]

Головний сервісний центр МВС презентував новий електронний сервіс –тепер у два кліки можна перевірити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, це надає змогу кожному громадянину самостійно впевнитись, чи було видано свідоцтво за вказаним номером. Онлайн-сервіс простий у використанні: щоб впевнитися, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видавалося, достатньо ввести його серію (три літери) та шестизначний номер у відповідні поля. У випадку, якщо дана інформація міститься в Єдиному державному реєстрі МВС стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, на екрані з’явиться вся інформація, […]