Споживачі Шепетівщини мають можливість захистити свої права

На Ше­пе­тів­щи­ні з 1 чер­вня ство­рю­єть­ся кон­суль­та­цій­ний пункт за­хис­ту прав спо­жи­ва­чів, який бу­де ді­яти на ба­зі Держ­прод­спо­жив­служ­би та кон­тро­лю­ва­ти­ме якість про­дук­ції.

У ви­пад­ку, ко­ли пра­ва спо­жи­ва­ча по­ру­ше­но, вар­то звер­ну­ти­ся до струк­турно­го під­розді­лу Го­лов­но­го уп­равлін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би, який зна­хо­дить­ся за ад­ре­сою: міс­то Ше­пе­тів­ка, ву­ли­ця Ге­ро­їв Не­бес­ної Сот­ні, 94. Та­кож скар­гу мож­на від­пра­ви­ти й на елек­трон­ну ад­ре­су: vetshep12@gmail.com.

— Ко­ли проб­ле­му ми не мо­же­мо ви­рі­ши­ти на міс­ці, то вик­ли­ка­ємо служ­бу з Хмель­ницько­го. За два мі­ся­ці по­точ­но­го ро­ку в нас за­ре­єс­тро­ва­но 15 скарг, — про­ко­мен­ту­вав Ві­та­лій Са­віць­кий, на­чаль­­ник уп­рав­лін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би у Ше­пе­тівсь­­ко­му районі.

Як­що звер­нення сто­су­ють­ся, при­мі­ром, ко­му­наль­них пи­тань, то­ді в місь­кій ра­ді ство­рю­єть­ся ко­мі­сія, в склад якої вхо­дять пра­ців­ни­ки Дер­жподспо­жив­служ­би.

— Не­що­дав­но за скар­гою гро­ма­дян пе­ре­ві­ря­ли один із зак­ла­дів гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня, — роз­по­вів Ві­та­лій Ми­ко­лайович.

Те­пер спо­жи­ва­чам лег­ше бу­де від­сто­яти свої пра­ва на якіс­ну про­дук­цію.

 

Джерело

Схоже

Органами прокуратури Хмельницької області приділяється особлива увага законності використання земель державної та комунальної власності. Вжитими Старокостянтинівською місцевою прокуратурою заходами захищено інтереси держави у сфері охорони дитинства, які були порушені незаконною оборудкою із землею закладу освіти загальною площею 22 га. Зокрема, однією із шкіл Білогірського району за так званим договором соціального партнерства, без проведення аукціону та […]

У Хмельницькій області Старокостянтинівською місцевою прокуратурою за результатами вивчення стану законності у сфері публічних закупівель виявлено порушення вимог законодавства при використанні бюджетних коштів на закупівлю продуктів харчування для навчальних закладів. В лютому цього року між відділом освіти, молоді, спорту, культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради та одним із приватних підприємців району укладено ряд договорів про […]

Провідний фахівець управління кінологічного забезпечення Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС з Хмельницького Олександр Виноград у якості судді взяв участь у ІІІ Всеукраїнському чемпіонаті Національної поліції України з багатоборства кінологів, який проходив  у Дніпрі. Свою службову майстерність в ході чемпіонату демонстрували 28 кінологічних команд Національної поліції, Державної кримінально-виконавчої служби та Державної прикордонної служби України. […]