Споживачі Шепетівщини мають можливість захистити свої права | Поділля News
Споживачі Шепетівщини мають можливість захистити свої права

На Ше­пе­тів­щи­ні з 1 чер­вня ство­рю­єть­ся кон­суль­та­цій­ний пункт за­хис­ту прав спо­жи­ва­чів, який бу­де ді­яти на ба­зі Держ­прод­спо­жив­служ­би та кон­тро­лю­ва­ти­ме якість про­дук­ції.

У ви­пад­ку, ко­ли пра­ва спо­жи­ва­ча по­ру­ше­но, вар­то звер­ну­ти­ся до струк­турно­го під­розді­лу Го­лов­но­го уп­равлін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би, який зна­хо­дить­ся за ад­ре­сою: міс­то Ше­пе­тів­ка, ву­ли­ця Ге­ро­їв Не­бес­ної Сот­ні, 94. Та­кож скар­гу мож­на від­пра­ви­ти й на елек­трон­ну ад­ре­су: vetshep12@gmail.com.

— Ко­ли проб­ле­му ми не мо­же­мо ви­рі­ши­ти на міс­ці, то вик­ли­ка­ємо служ­бу з Хмель­ницько­го. За два мі­ся­ці по­точ­но­го ро­ку в нас за­ре­єс­тро­ва­но 15 скарг, — про­ко­мен­ту­вав Ві­та­лій Са­віць­кий, на­чаль­­ник уп­рав­лін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би у Ше­пе­тівсь­­ко­му районі.

Як­що звер­нення сто­су­ють­ся, при­мі­ром, ко­му­наль­них пи­тань, то­ді в місь­кій ра­ді ство­рю­єть­ся ко­мі­сія, в склад якої вхо­дять пра­ців­ни­ки Дер­жподспо­жив­служ­би.

— Не­що­дав­но за скар­гою гро­ма­дян пе­ре­ві­ря­ли один із зак­ла­дів гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня, — роз­по­вів Ві­та­лій Ми­ко­лайович.

Те­пер спо­жи­ва­чам лег­ше бу­де від­сто­яти свої пра­ва на якіс­ну про­дук­цію.

 

Джерело

Схоже

Як повідомили місцеві активісти, сьогодні вдень у Кривинському парку було помічено вантажне авто ЗІЛ-131 та людей, які вирізали тверді породи дерев за допомогою бензопили. Про це повідомляє відділ з організаційних питань апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Кривинський парк — парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в Україні. Розташований у селі Старий Кривин Славутського району Хмельницької області […]

Сьогодні, 14 березня, у Хмельницькому розпочався III економічний форум, присвячений інвестиційним можливостям області. Участь у заході беруть 70 підприємств Хмельниччини та представники з-за кордону. Зокрема, Польщі, Словаччини, Чехії, Канади, Китаю, Бельгії. Перший секретар Посольства Словацької Республіки в Україні Соня Крайчова відзначила: її країна має великі напрацювання у сфері енергоефективності та харчової переробки. Наразі в України […]

Сьогодні, 14 березня, об 11 ранку на майданчику біля пам’ятника Богдану Хмельницькому, що біля залізничного вокзалу, лунали мелодії у виконанні військових музик. Військовий оркестр 8 окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України долучився до флешмобу, який проходит у багатьох містах України в рамках акції до Дня добровольця. Військові виконали “Інтро”, фанфара «Україна», Церемоніальний […]