Споживачі Шепетівщини мають можливість захистити свої права

На Ше­пе­тів­щи­ні з 1 чер­вня ство­рю­єть­ся кон­суль­та­цій­ний пункт за­хис­ту прав спо­жи­ва­чів, який бу­де ді­яти на ба­зі Держ­прод­спо­жив­служ­би та кон­тро­лю­ва­ти­ме якість про­дук­ції.

У ви­пад­ку, ко­ли пра­ва спо­жи­ва­ча по­ру­ше­но, вар­то звер­ну­ти­ся до струк­турно­го під­розді­лу Го­лов­но­го уп­равлін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би, який зна­хо­дить­ся за ад­ре­сою: міс­то Ше­пе­тів­ка, ву­ли­ця Ге­ро­їв Не­бес­ної Сот­ні, 94. Та­кож скар­гу мож­на від­пра­ви­ти й на елек­трон­ну ад­ре­су: vetshep12@gmail.com.

— Ко­ли проб­ле­му ми не мо­же­мо ви­рі­ши­ти на міс­ці, то вик­ли­ка­ємо служ­бу з Хмель­ницько­го. За два мі­ся­ці по­точ­но­го ро­ку в нас за­ре­єс­тро­ва­но 15 скарг, — про­ко­мен­ту­вав Ві­та­лій Са­віць­кий, на­чаль­­ник уп­рав­лін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би у Ше­пе­тівсь­­ко­му районі.

Як­що звер­нення сто­су­ють­ся, при­мі­ром, ко­му­наль­них пи­тань, то­ді в місь­кій ра­ді ство­рю­єть­ся ко­мі­сія, в склад якої вхо­дять пра­ців­ни­ки Дер­жподспо­жив­служ­би.

— Не­що­дав­но за скар­гою гро­ма­дян пе­ре­ві­ря­ли один із зак­ла­дів гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня, — роз­по­вів Ві­та­лій Ми­ко­лайович.

Те­пер спо­жи­ва­чам лег­ше бу­де від­сто­яти свої пра­ва на якіс­ну про­дук­цію.

 

Джерело

Схоже

На початку червня у м. Києві пройшла VІ Міжнародна науково-практична конференція «Охорона праці – 2018» Управління ризиками: від концепції до впровадження,  організатором якої виступило ДП «Редакція журналу «Охорона праці». Участь у конференції взяли і фахівці з охорони праці енергетичних підприємств, а саме українських АЕС. Під час конференції учасники ділились досвідом, щодо зниження рівня травматизму на […]

У черговому звіті перед громадою Хмельницького міський голова Олександр Симчишин відповів на питання, які найбільше бентежать містян. Зокрема, мер розповів про хід рементних робіт на дорогах Хмельницького, про втілення програми збереження довкілля – встановлення підземних контейнерів для побутових відходів та по реформу житлово-комунальної сфери, яка активно обговорюєиться мешканцями Хмельницького. Докладніше у сюжеті МТРК «Місто»:

Подарунки та подяки від народного депутата України Сергія Лабазюка отримали персонально працівники та колективи медзакладів Волочиського та Хмельницького районів Щороку в третю неділю червня в Україні відзначають професійне свято представники найбільш гуманної та благородної професії. Вони беруть на себе відповідальність та рятують життя пацієнтів. Переоцінити значення медичних працівників у житті кожної людини неможливо. Люди в […]