У Шепетівці поки що буде і газ з тиском, і стовідсоткове тепло

Про це повідомляє Шепетівська міська рада.

У вів­то­рок, 13 лис­то­па­да, від­бу­лась зус­тріч го­ло­ви Хмель­ницької об­ласної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції Ва­ди­ма Ло­зо­во­го, Ше­пе­тівсь­ко­го місь­ко­го го­ло­ви Ми­хай­ла По­ло­дю­ка, ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» Олек­сан­дра Пус­то­вой­та та го­ло­ви прав­ління ПАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» Во­ло­ди­ми­ра Ту­рінсь­ко­го. Зав­дя­ки іні­ці­ати­ві Ва­ди­ма Ло­зо­во­го сто­ро­ни по­ро­зу­мі­ли­ся. До кін­ця сьогод­нішнього дня, 13 лис­то­па­да, у міс­ті під­клю­чать дві ко­тель­ні, що опа­лю­ють ба­га­ток­вартир­ні жит­ло­ві бу­дин­ки на Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­му шо­се № 34, 34-А, 38, та на ву­ли­ці Ге­ро­їв Не­бес­ної Сот­ні бу­дин­ки № 24, 26, 28. Та­ким чи­ном, меш­канці Ше­пе­тів­ки бу­дуть за­без­пе­че­ні теп­лом на сто від­сотків. Та­кож не бу­де здій­сню­ва­ти­ся по­ни­жен­ня тис­ку в га­зо­роз­по­діль­ній ме­ре­жі міс­та Ше­пе­тів­ки та Ше­пе­тівсь­ко­го району до ну­ля. Але ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» та­кож про­ко­мен­ту­ва­ло на сво­їй сто­рін­ці у Facebook ре­зуль­та­ти на­ра­ди:

«За нас­лідка­ми на­ра­ди бу­ло прий­ня­то ком­про­міс­не рі­шен­ня, ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» зо­бов’яза­но от­ри­ма­ти но­мі­на­ції від ПАТ НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни» на лис­то­пад 2018 ро­ку про­тя­гом най­ближ­чо­го тиж­ня, під осо­бис­тим кон­тро­лем Го­ло­ви Хмель­ницької ОДА та Ке­рів­ни­ка Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри. ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» здій­сню­ва­ти­ме роз­по­діл при­род­но­го га­зу на ко­тель­ні, які зна­хо­дять­ся в уп­равлін­ні ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» до 30 лис­то­па­да 2018 ро­ку. Пи­тан­ня що­до по­даль­шо­го ста­ло­го про­ход­ження опа­лю­валь­но­го се­зо­ну 2018/2019 рр. у м. Ше­пе­тів­ка та Ше­пе­тівсь­ко­му районі за­ли­ша­єть­ся від­кри­тим».

 

Джерело: «День за днем»

Схоже

Надвечір 13 лютого хмельничани мали змогу побачити наживо виступи улюблених акторів «Кварталу 95», на чолі зі своїм лідером і заразом кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Концертів було два. Перший – соціальний. Запрошення на нього безкоштовно отримали представники малозабезпечених верств: тут були й люди з особливими потребами, і ветерани АТО, і студенти. Другий концерт був комерційним. […]

Триває польовий вихід одного з підрозділів загону 8 Окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Групи відпрацьовують вихід у тил противника у повному бойовому спорядженні для виконання розвідувально-диверсійних завдань, відрив від противника з подальшим виходом в район евакуації, повідомляє відділення інформагенства оборонного відомства в Хмельницькому. На тактичному полі спецпризначенці під керівництвом досвідчених […]

8 лютого 2019 року на базі навчально-тренувального центру ВП ХАЕС відбулися громадські слухання з питань продовження строку експлуатації (ПСЕ) першого енергоблока за участі громадськості Білогірського району Хмельницької області. Розпочинаючи процес громадських обговорень генеральний директор ВП ХАЕС Микола Панащенко зазначив, що тенденція продовження терміну експлуатації енергоблоків є прийнятою у багатьох країнах, що експлуатують атомні електростанції. На […]