Новини
Події

У Шепетівці поки що буде і газ з тиском, і стовідсоткове тепло

Про це повідомляє Шепетівська міська рада.

У вів­то­рок, 13 лис­то­па­да, від­бу­лась зус­тріч го­ло­ви Хмель­ницької об­ласної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції Ва­ди­ма Ло­зо­во­го, Ше­пе­тівсь­ко­го місь­ко­го го­ло­ви Ми­хай­ла По­ло­дю­ка, ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» Олек­сан­дра Пус­то­вой­та та го­ло­ви прав­ління ПАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» Во­ло­ди­ми­ра Ту­рінсь­ко­го. Зав­дя­ки іні­ці­ати­ві Ва­ди­ма Ло­зо­во­го сто­ро­ни по­ро­зу­мі­ли­ся. До кін­ця сьогод­нішнього дня, 13 лис­то­па­да, у міс­ті під­клю­чать дві ко­тель­ні, що опа­лю­ють ба­га­ток­вартир­ні жит­ло­ві бу­дин­ки на Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­му шо­се № 34, 34-А, 38, та на ву­ли­ці Ге­ро­їв Не­бес­ної Сот­ні бу­дин­ки № 24, 26, 28. Та­ким чи­ном, меш­канці Ше­пе­тів­ки бу­дуть за­без­пе­че­ні теп­лом на сто від­сотків. Та­кож не бу­де здій­сню­ва­ти­ся по­ни­жен­ня тис­ку в га­зо­роз­по­діль­ній ме­ре­жі міс­та Ше­пе­тів­ки та Ше­пе­тівсь­ко­го району до ну­ля. Але ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» та­кож про­ко­мен­ту­ва­ло на сво­їй сто­рін­ці у Facebook ре­зуль­та­ти на­ра­ди:

«За нас­лідка­ми на­ра­ди бу­ло прий­ня­то ком­про­міс­не рі­шен­ня, ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» зо­бов’яза­но от­ри­ма­ти но­мі­на­ції від ПАТ НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни» на лис­то­пад 2018 ро­ку про­тя­гом най­ближ­чо­го тиж­ня, під осо­бис­тим кон­тро­лем Го­ло­ви Хмель­ницької ОДА та Ке­рів­ни­ка Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри. ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» здій­сню­ва­ти­ме роз­по­діл при­род­но­го га­зу на ко­тель­ні, які зна­хо­дять­ся в уп­равлін­ні ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» до 30 лис­то­па­да 2018 ро­ку. Пи­тан­ня що­до по­даль­шо­го ста­ло­го про­ход­ження опа­лю­валь­но­го се­зо­ну 2018/2019 рр. у м. Ше­пе­тів­ка та Ше­пе­тівсь­ко­му районі за­ли­ша­єть­ся від­кри­тим».

 

Джерело: «День за днем»

Автор: Алла Самойленко