У Шепетівці поки що буде і газ з тиском, і стовідсоткове тепло

Про це повідомляє Шепетівська міська рада.

У вів­то­рок, 13 лис­то­па­да, від­бу­лась зус­тріч го­ло­ви Хмель­ницької об­ласної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції Ва­ди­ма Ло­зо­во­го, Ше­пе­тівсь­ко­го місь­ко­го го­ло­ви Ми­хай­ла По­ло­дю­ка, ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» Олек­сан­дра Пус­то­вой­та та го­ло­ви прав­ління ПАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» Во­ло­ди­ми­ра Ту­рінсь­ко­го. Зав­дя­ки іні­ці­ати­ві Ва­ди­ма Ло­зо­во­го сто­ро­ни по­ро­зу­мі­ли­ся. До кін­ця сьогод­нішнього дня, 13 лис­то­па­да, у міс­ті під­клю­чать дві ко­тель­ні, що опа­лю­ють ба­га­ток­вартир­ні жит­ло­ві бу­дин­ки на Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­му шо­се № 34, 34-А, 38, та на ву­ли­ці Ге­ро­їв Не­бес­ної Сот­ні бу­дин­ки № 24, 26, 28. Та­ким чи­ном, меш­канці Ше­пе­тів­ки бу­дуть за­без­пе­че­ні теп­лом на сто від­сотків. Та­кож не бу­де здій­сню­ва­ти­ся по­ни­жен­ня тис­ку в га­зо­роз­по­діль­ній ме­ре­жі міс­та Ше­пе­тів­ки та Ше­пе­тівсь­ко­го району до ну­ля. Але ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» та­кож про­ко­мен­ту­ва­ло на сво­їй сто­рін­ці у Facebook ре­зуль­та­ти на­ра­ди:

«За нас­лідка­ми на­ра­ди бу­ло прий­ня­то ком­про­міс­не рі­шен­ня, ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» зо­бов’яза­но от­ри­ма­ти но­мі­на­ції від ПАТ НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни» на лис­то­пад 2018 ро­ку про­тя­гом най­ближ­чо­го тиж­ня, під осо­бис­тим кон­тро­лем Го­ло­ви Хмель­ницької ОДА та Ке­рів­ни­ка Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри. ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» здій­сню­ва­ти­ме роз­по­діл при­род­но­го га­зу на ко­тель­ні, які зна­хо­дять­ся в уп­равлін­ні ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» до 30 лис­то­па­да 2018 ро­ку. Пи­тан­ня що­до по­даль­шо­го ста­ло­го про­ход­ження опа­лю­валь­но­го се­зо­ну 2018/2019 рр. у м. Ше­пе­тів­ка та Ше­пе­тівсь­ко­му районі за­ли­ша­єть­ся від­кри­тим».

 

Джерело: «День за днем»

Схоже

У Хмельницькому відбулася публічна дискусія щодо перспектив Хмельницької АЕС. Говорили про продовження строку функціонування першого енергоблоку, проектний строк експлуатації якого завершився саме в день проведення заходу – 13 грудня. Не менш важливим є питання розвитку потужностей, а саме – добудова енергоблоків 3 і 4.  У дискусії взяли участь гості з Нетішина заступник генерального директора з […]

За ініціативи Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів та за підтримки обласної державної адміністрації 22 грудня 2018 року та 05 січня 2019 року на вулиці Прибузька (від вулиці Свободи до вулиці Старокостянтинівське шосе) проходитимуть обласні ярмарки сільськогосподарської продукції, приурочені до різдвяних свят, повідомляє прес-служба Хмельницької ОДА. Хмельничани зможуть придбати продукцію сільськогосподарських товаровиробників та громадського харчування […]

Головний сервісний центр МВС презентував новий електронний сервіс –тепер у два кліки можна перевірити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, це надає змогу кожному громадянину самостійно впевнитись, чи було видано свідоцтво за вказаним номером. Онлайн-сервіс простий у використанні: щоб впевнитися, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видавалося, достатньо ввести його серію (три літери) та шестизначний номер у відповідні поля. У випадку, якщо дана інформація міститься в Єдиному державному реєстрі МВС стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, на екрані з’явиться вся інформація, […]