Новини
Інфраструктура

Через Хмельницьку область курсуватимуть додаткові поїзди

“Укрзалізниця” призначає ще два поїзди далекого сполучення, які матимуть зупинки у Славуті, Шепетівці, Кам’янці-Подільському, Дунаївцях, Хмельницькому. 

Зокрема, по­їзд № 43/44 Іва­но-Фран­ківськ — Ки­їв почне курсувати 15 серпня. З Іва­но-Фран­ківсь­ка він від­прав­ля­ти­меть­ся о 21:55 й при­бу­ва­ти­ме у Ки­їв о 08:48 ран­ку. У Сла­ву­ті цей за­ліз­ничний тран­спорт зу­пи­ня­ти­меть­ся на дві хви­ли­ни о 04:06, а у Ше­пе­тів­ці — на 14 хви­лин о 04:30. У зво­рот­но­му нап­рямку цей по­тяг поч­не кур­су­ва­ти з 16 сер­пня че­рез день у пар­ні да­ти. Зі сто­ли­ці він від­прав­ля­ти­меть­ся о 19:06 й при­бу­ва­ти­ме в Іва­но-Фран­ківськ о 05:43 ран­ку. У Ше­пе­тів­ці зу­пи­ня­ти­меть­ся на дві хви­ли­ни о 23:17, а в Сла­ву­ті о 23:40, сто­ян­ка три­ва­ти­ме дві хви­ли­ни.

Ще один по­їзд № 118/117 Чер­нівці — Ки­їв, із Буковини ви­ру­шить 13 сер­пня і кур­су­ва­ти­ме що­вів­торка, що­чет­верга та що­не­ді­лі. З Ки­єва по­їзд ви­ру­шить 14 сер­пня і кур­су­ва­ти­ме що­по­не­діл­ка, що­се­ре­ди та щоп’ят­ни­ці. Від­прав­лення з Чер­нівців о 19:46, а при­бут­тя у Ки­їв о 08:08 ран­ку. У Кам’ян­ці-По­діль­сько­му по­тяг зу­пи­ня­ти­меть­ся на чо­ти­ри хви­ли­ни о 23:53, у Ду­на­їв­цях — на дві хви­ли­ни о 01:08, на стан­ції Гре­ча­ни — на 20 хви­лин о 02:19, а у Хмель­ницько­му — на п’ять хви­лин о 02:50. У зво­рот­но­му нап­рямку цей по­тяг поч­не кур­су­ва­ти з 14 сер­пня що­по­не­діл­ка, що­се­ре­ди та щоп’ят­ни­ці. Від­прав­лення з Ки­єва о 20:05, а при­бут­тя на кін­це­ву стан­цію у Чер­нівцях — о 07:57 ран­ку. У Хмель­ницько­му пе­ред­ба­че­но його зу­пин­ку на три хви­ли­ни о 00:57, на стан­ції Гре­ча­ни — на 16 хви­лин о 01:10, у Ду­на­їв­цях — на дві хви­ли­ни о 02:44, а у Кам’ян­ці-По­діль­сько­му на сім хви­лин о 03:43.

Квит­ки не­за­ба­ром мож­на бу­де прид­ба­ти че­рез офі­цій­ний сайт ком­па­нії та в за­ліз­ничних ка­сах.

В “Укрзалізниці” повідомили, що всі по­їз­ди про­хо­дять по­си­ле­ну де­зін­фекцій­ну об­робку пе­ред та піс­ля рей­су. Та­кож по­си­ле­но об­робку пос­тіль­ної бі­лиз­ни під час пран­ня. У кож­но­му ва­го­ні вста­нов­ле­но са­ні­тай­зер, яким мо­жуть ко­рис­ту­ва­ти­ся па­са­жи­ри. У ва­го­нах роз­мі­ще­ні ре­ко­мен­да­цій­ні на­ліп­ки що­до пра­вил осо­бис­тої гі­гі­єни в умо­вах ка­ран­ти­ну. По­їз­ні бри­га­ди за­без­пе­че­ні за­со­ба­ми ін­ди­ві­ду­аль­но­го за­хис­ту, прой­шли від­по­від­ні інс­трук­та­жі та ме­дог­ляд. Для по­сад­ки в по­їзд па­са­жи­ри обов’яз­ко­во по­вин­ні вдяг­ти за­хис­ну мас­ку, а та­кож прой­ти тем­пе­ра­тур­ний скри­нінг при вхо­ді на вок­зал та при по­сад­ці до ва­го­на. З ог­ля­ду на за­хо­ди без­пе­ки па­са­жи­рам ре­ко­мен­до­ва­но як­най­мен­ше пе­ре­су­ва­ти­ся по ва­го­нах.

Автор: Наталя Кошай

Читайте нас у Телеграм , у нашій групі Viber @ПоділляNEWS та InstagramTwitter