Новини
Спорт

У Нетішині відбувся Чемпіонат України з радіопеленгації

Чем­пі­онат України зі спор­тивної ра­ді­опе­лен­га­ції серед юнаків та юнок про­хо­див у Не­ті­ши­ні про­тя­гом трьох днів: з 25 по 27 вересня. Про це повідомляє Нетішинська міська рада на своєму сай­ті.

За зван­ня кра­щих «мис­ливців на лис» зма­га­ли­ся біль­ше пів­сотні спорт­сме­нів у трьох ві­ко­вих ка­те­го­рі­ях (12, 14, 16 ро­ків) з Хмель­ницької, Він­ниць­кої, Київсь­кої, Львівсь­кої та Сумсь­кої об­ластей.

У ру­ках кож­но­го щось на кшталт ан­тен та обов’яз­ко­во — кар­та міс­це­вос­ті. На паль­ці спе­ці­аль­ний чіп, за до­по­мо­гою яко­го юна­ки та дів­ча­та фік­су­ють своє міс­цезна­ход­ження на спе­ці­аль­них стан­ці­ях та фі­ні­ші. Ще один обов’яз­ко­вий еле­мент спо­ряд­ження — на­вуш­ни­ки, без яких сиг­нал не по­чу­ти.

Го­лов­ним суд­дею зма­гань був ке­рів­ник гур­тка «Спор­тивна ра­ді­опе­лен­га­ція» Клу­бу «Юний тех­нік» Люд­ми­ла Пан­чук. Та­кож до суд­дівсь­кої ко­ле­гії ввій­шли на­чаль­ник дис­танції Ми­ко­ла Іва­ан­чи­хін, суд­ді на стар­ті Світ­ла­на Си­ва­ківсь­ка та Юлія Вла­сюк, суд­ді на фі­ні­ші Ін­на Пас­ту­шок і Яна Пет­ровсь­ка, сек­ре­тар зма­гань — Ма­рія Пан­чук, ди­рек­тор зма­гань — Ми­ко­ла За­ремсь­кий.

Довідка: Спортивна радіопеленгація зародилася в Данії і Англії відразу після Другої світової війни. За кордоном для СРП прийнята абревіатура ARDF (від англ. Amateur Radio Direction Finding – аматорська радіопеленгація). Близький вид спорту до «Полюванні на лисиць» – radio-orienteering (радіоорієнтування). У ньому на карті позначені радіозони, в яких «лисицю» (радіопередавач) чутно. У «полюванні на лисиць» радіозони не позначені, а радіопередавачі чути майже по всьому лісі (території змагань).

Чемпіонат світу 2010 р УРП пройшов у вересні в Хорватії, на одному з островів біля міста Дубровник

Офіційні Чемпіонати Світу проводяться раз на два роки, чергуючись з чемпіонатами континентів (регіонів IARU).

Починаючи з 2001 року щорічно проводиться Першість Європи серед юнаків до 15 років.

В даний час розвиток спортивної радіопеленгації, як і інших напрямів радіоспорту, здійснюється під патронажем Ліги радіоаматорів України, яка офіційно акредитована державою в якості Федерації радіоспорту України. Безпосередньо спортивної радіопеленгації займається Комітет по СРП при Міністерстві спорту і фізичної культури України. В Україні проводяться Чемпіонат, Кубок і Першість України, ряд Всеукраїнських змагань, Чемпіонати, Кубки та Першості областей.

Автор: Юлія Ростоцька

Читайте нас у Телеграм , у нашій групі Viber @ПоділляNEWS та InstagramTwitter