Новини
Події

За незадеклароване авто чиновник на Хмельниччині отримав 3400 грн. штрафу

Чи­нов­ник не по­ві­до­мив, що от­ри­мав до­хід від про­да­жу в 2018 ро­ці ав­то­мо­бі­ля на су­му, яка пе­ре­ви­щує 50 про­жит­ко­вих мі­ні­му­мів, вста­нов­ле­них для пра­цез­датних осіб на 1 січ­ня 2018 ро­ку, а та­кож про прид­бання у 2019 ро­ці ав­та на су­му, яка пе­ре­ви­щує 50 про­жит­ко­вих мі­ні­му­мів, вста­нов­ле­них для пра­цез­датних осіб на 1 січ­ня 2019 ро­ку.

Про це повідомляє Полонський районний суд.

По­лонсь­кий район­ний суд виз­нав вин­ним зас­тупни­ка на­чаль­ни­ка По­лонсь­ко­го рай­від­ді­лу дер­жавної ви­ко­нав­чої служ­би Го­лов­но­го те­ри­то­рі­аль­но­го уп­равлін­ня юс­ти­ції в Хмель­ницькій об­ласті у вчи­нен­ні пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го час­ти­ною 2 стат­ті 172–6 КУ­пАП — не­по­ві­дом­лення про сут­тє­ві змі­ни у май­но­во­му ста­ні — та зас­то­су­вав до нього ад­мі­ніс­тра­тив­не стяг­нення у ви­ді 3400 гри­вень штра­фу.

У су­до­во­му за­сі­дан­ні по­са­до­вець по­яс­нив, що умис­лу не по­да­ва­ти по­ві­дом­лення про змі­ни в май­но­во­му ста­ні у нього не бу­ло, він прос­то не знав про обов’язок та­ко­го по­дан­ня, на­то­мість, у що­річ­них дек­ла­ра­ці­ях по­ка­зав до­хід від про­да­жу ав­то­мо­бі­ля та ку­пів­лю но­во­го. Се­ред ін­шо­го, вка­зу­вав су­ду й на те, що з мо­мен­ту ви­яв­лення пра­во­по­ру­шен­ня у груд­ні 2019 ро­ку ми­ну­ло 6 мі­ся­ців, а от­же, прой­шли стро­ки при­тяг­нення його до від­по­ві­даль­нос­ті. Про­сив суд про­вад­ження у спра­ві зак­ри­ти у зв’яз­ку з від­сутніс­тю в його ді­ях ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня.

Про­ку­рор зас­відчив, що ви­на чи­нов­ни­ка в ін­кри­мі­но­ва­но­му ад­мін­пра­во­по­ру­шен­ні пов­ністю під­тверджу­єть­ся ма­те­рі­ала­ми спра­ви та його ж по­яс­нення­ми.

По­лонсь­кий район­ний суд за­ува­жує, що згід­но з да­ни­ми ви­тя­гу пос­лі­дов­ності дій ко­рис­ту­ва­ча «Єди­но­го дер­жавно­го ре­єс­тру дек­ла­ра­цій осіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­нан­ня фун­кцій дер­жа­ви або міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня» з 1 чер­вня 2018 ро­ку по 1 трав­ня 2019 ро­ку зас­тупник на­чаль­ни­ка РВ ДВС не вчи­няв жод­них дій що­до ство­рен­ня по­ві­дом­лення про сут­тє­ві змі­ни у май­но­во­му ста­ні.

Та­кож суд звер­тає ува­гу, що від­по­від­но до час­ти­ни 3 стат­ті 38 Ку­пАП ад­мі­ніс­тра­тив­не стяг­нення за вчи­нен­ня пра­во­по­ру­шен­ня, пов’яза­но­го з ко­руп­ці­єю, мо­же бу­ти нак­ла­де­но про­тя­гом трьох мі­ся­ців з дня його ви­яв­лення, але не піз­ні­ше двох ро­ків з дня його вчи­нен­ня.

«Так, да­тою ви­яв­лення ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня є да­та скла­ден­ня про­то­ко­лу про ад­мі­ніс­тра­тив­не пра­во­по­ру­шен­ня — 06.08.2020 р. і на день роз­гля­ду спра­ви су­дом строк при­тяг­нення його до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті що­до не­по­дан­ня по­ві­дом­лення за до­го­во­ром ку­пів­лі про­да­жу від 04.04.2019 р. не спли­нув», — ідеть­ся у пос­та­но­ві су­ду.

Суд заз­на­чає, що­до від­сутнос­ті умис­лу чи то нез­нання про обов’язок по­дан­ня по­ві­дом­лення про сут­тє­ві змі­ни у май­но­во­му ста­ні, то юри­дич­но­го зна­чен­ня це не має, ос­кіль­ки з об’єк­тивної сто­ро­ни це пра­во­по­ру­шен­ня має фор­маль­ний склад, тоб­то, за­ко­но­давс­твом вста­нов­ле­но від­по­ві­даль­ність суб’єк­та дек­ла­ру­ван­ня без­по­се­редньо за не­по­ві­дом­лення або нес­во­єчас­не по­ві­дом­лення про сут­тє­ві змі­ни у май­но­во­му ста­ні, не­за­леж­но від на­яв­ності та­ко­го умис­лу.

Пос­та­но­ва не наб­ра­ла за­кон­ної си­ли і мо­же бу­ти ос­карже­на до Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

Автор: Юлія Ростоцька

Читайте нас у Телеграм , у нашій групі Viber @ПоділляNEWS та InstagramTwitter