Новини
Суспільство

У Шепетівці шукають бажаючих стати правоохоронцями

У Го­лов­но­му уп­равлін­ні На­ці­ональ­ної по­лі­ції в Хмель­ницькій об­ласті ого­ло­си­ли кон­кур­сний від­бір на ва­кан­тні по­са­ди. Май­бут­ніх по­ліс­ме­нів зап­ро­шу­ють на ро­бо­ту в Ше­пе­тівсь­кий сек­то­р ре­агу­ван­ня пат­руль­ної по­лі­ції (СРПП).

Аби пот­ра­пи­ти на ро­бо­ту, вар­то за­пов­ни­ти ан­ке­ту на сай­ті ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті. Прийом до­ку­мен­тів кан­ди­да­тів на служ­бу в по­лі­ції, які за­пов­ни­ли он­лайн-ан­ке­ти, від­бу­ва­єть­ся із 29 лип­ня по 17 сер­пня.

Як повідомляє “Перший Подільський“, да­лі на учас­ни­ків че­кає комп’ютер­не тес­ту­ван­ня: з 12 по 21 сер­пня. Від­так, учас­ни­ки по­вин­ні во­ло­ді­ти пев­ни­ми знан­ня­ми в га­лу­зі пра­ва:

  • Основи Конституцiї України, акти законодавства, що стосуються дiяльностi органiв Національної поліції України;
  • постанови та розпорядження, iншi нормативно-правовi акти, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного органу Національної поліції України;
  • основнi засади державної полiтики щодо боротьби iз злочиннiстю; практику застосування чинного законодавства щодо дiяльностi органiв Національної поліції України;
  • основи організації праці;
  • структуру, принципи відповідного органу поліції, його служб та підрозділів;
  • види та форми звітності;
  • правила ділового етикету та професійної етики;
  • форми та методи роботи із засобами масової інформації;
  • правила охорони працi та протипожежного захисту;
  • вiдповiднi фаховим завданням програмнi засоби роботи на комп’ютерi.

Нас­тупним ета­пом — із 17 сер­пня по 7 ве­рес­ня — пе­ред­ба­че­но про­ход­ження ме­дич­но­го ог­ля­ду на ба­зі ме­дич­но-про­фі­лак­тичної ус­та­но­ви МВС.

Опіс­ля пе­ре­ві­ря­ти­муть рі­вень фі­зич­ної під­го­тов­ки. Це від­бу­ва­ти­меть­ся із 8 по 14 ве­рес­ня.

Тес­ту­ван­ня осо­бис­тісних ха­рак­те­рис­тик та ін­терв’ю із кож­ним із кан­ди­да­тів про­ве­дуть з 11 по 18 ве­рес­ня.

Ос­танній етап — про­ве­ден­ня спів­бе­сі­ди з кан­ди­да­та­ми на служ­бу. Він за­вер­шить­ся 25 ве­рес­ня.

Гро­шо­ве за­без­пе­чен­ня скла­да­ти­ме 10–12 ти­сяч гри­вень.

Автор: Наталя Кошай

Читайте нас у Телеграм , у нашій групі Viber @ПоділляNEWS та InstagramTwitter