Новини
Армія

1 жовтня стартує осінній призов офіцерів запасу

На Хмельниччині з 1 жов­тня 2020 ро­ку стар­тує осін­ній при­зов до лав Зброй­них Сил Ук­ра­їни офі­це­рів за­па­су. Про це заз­на­чає прес­служ­ба Хмель­ницько­го об­ласно­го вій­сько­во­го ко­мі­са­рі­ату.

Як по­ві­до­ми­ли у від­ді­лі офі­це­рів за­па­су і кад­ру Хмель­ницько­го об­ласно­го вій­сько­во­го ко­мі­са­рі­ату, при­зо­ву тер­мі­ном на 18 мі­ся­ців під­ля­га­ють чо­ло­ві­ки та жін­ки, які сво­го ча­су за­кін­чи­ли ка­фед­ри вій­сько­вої під­го­тов­ки, ма­ють ви­щу ос­ві­ту, але ще не про­хо­ди­ли вій­сько­вої служ­би у ЗСУ. 

Призвані на службу, офіцери запасу матимуть гро­шо­ве за­без­пе­чен­ня у роз­мі­рах від 15-ти ти­сяч гри­вень і ви­ще, за­леж­но від по­са­ди та вій­сько­во­го зван­ня так само як і в офі­це­рів-кон­трактни­ків.
Їм передбачена що­річ­на від­пус­тка тер­мі­ном на 30 діб.

Від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­давс­тва, за приз­ва­ни­ми офі­це­ра­ми збе­рі­га­єть­ся міс­це ро­бо­ти та се­ред­ня за­ро­біт­на пла­та на весь пе­рі­од вій­сько­вої служ­би і ро­бо­то­да­вець не мо­же їх ско­ро­ти­ти. Та­кож за вій­сько­вос­лужбов­ця­ми та їх ро­ди­на­ми збе­рі­га­єть­ся пра­во на жит­ло­ве при­мі­щен­ня. Тобто приз­ва­ний офі­цер збе­рі­гає всі свої со­ці­аль­ні пра­ва та ще й має до­дат­ко­ві пе­ре­ва­ги.

От­ри­мав­ши по­віс­тку, офі­це­ри за­па­су зо­бов’яза­ний при­бу­ти до вій­сько­во­го ко­мі­са­рі­ату у заз­на­че­ний в ній тер­мін. У ви­пад­ку не­яв­ки без по­важ­них при­чин пе­ред­ба­че­на ад­мі­ніс­тра­тив­на та кри­мі­наль­на від­по­ві­даль­ність.

Автор: Ірина Беднаровська

Читайте нас у Телеграм , у нашій групі Viber @ПоділляNEWS та InstagramTwitter